یادآوری تمدید بیمه

یادآوری تمدید بیمه

با ثبت نام در این سامانه قبل از موعد اتمام تاریخ بیمه نامه پیامک هایی برای در اطلاع گذاشتن شما از رسیدن موعد پرداخت حق بیمه ارسال می گردد . استفاده از این سامانه رایگان بوده و هزینه ای ندارد .